1

لاستیک 16.5-10 میتاس چک
 L5

لاستیک 16.5-10 توپر فابریک

لاستیک 16.5-10 اوزکا ترکیه گل چکشی

لاستیک 16.5-10 اوزکا ترکیه گل باقلوایی 

لاستیک 16.5-10 اسپیدوی هند گل چکشی

لاستیک 16.5-10 اسپیدوی هند گل باقلوایی

لاستیک 16.5-10 اسپیدوی هند گل سنگ

لاستیک 16.5-10 اسپیدوی هند 
L5

لاستیک 16.5-10 سوپرگریپ چین
 L5

لاستیک 16.5-10 تیرون(تینگا) کره گل چکشی